Nieuws » Bestuur & Notulen » Reglement

Reglement

Artikel 1 Kenbaarheid
Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt te zullen naleven.

Artikel 2 De hengel
Gevist dient te worden met één hengel, al dan niet voorzien van een dobber doch slechts van één ééntandige haak. De totale hengel lengte is vrij, doch de deelnemer mag bij gebruik van deze hengel de denkbeeldige lijn die de begrenzing van zijn parcours vormt op generlei wijze overschrijden. Er mag slechts één hengel en/of lijn in het water zijn. Als men een hengel in het water heeft liggen mag er met de ander gevoerd worden.

Artikel 3 Het aas
De keuze van het aas is vrij m.u.v. levend aas, stukjes vis, spinners e.d., aardappels, bloedwormpjes (vers de vase), iedere vorm van gekleurde maden alsmede gekleurd voer. Het voeren met genoemde aassoorten alsmede het feitelijk bezit daarvan is eveneens verboden. Onder levend aas wordt niet begrepen de worm en de made. Het vissen en voeren met de worm is het gehele seizoen toegestaan!

Artikel 4 Staand vissen
Het is verboden in het water te gaan staan.

Artikel 5 Helpen
Het is toegestaan om elkaar te helpen bij b.v. het aanzetten van haakjes, vis landen en dergelijke.

Artikel 6 Peilen en afstellen
De deelnemers mogen voor de wedstrijd en tijdens de pauze de lijnen niet in het water hebben anders dan voor peilen of afstellen, dit op straffe van diskwalificatie.

Artikel 7 Voeren
Na het aanvangsignaal mag pas worden gevoerd. In de pauze is voeren toegestaan. Men wordt verzocht met mate te voeren.

Artikel 8 Einde wedstrijd
Na het eindsignaal moeten de lijnen onmiddellijk uit het water worden gehaald. Vis die binnen dit signaal is aangehaakt mag worden meegeteld.

Artikel 9 Gewicht
Er wordt gehengeld om het hoogste gewicht.

Artikel 10 Vissoorten
Alle vis telt mee met uitzondering van aal (paling), snoek en snoekbaars.

Artikel 11 Gebruik leefnet
Voor het bewaren van vis mogen uitsluitend niet-metalen leefnetten worden gebruikt, welke een doorsnede van minimaal 40 cm en een lengte van minimaal 150 cm moeten hebben. Deze netten dienen gedurende de gehele wedstrijd en na de wedstrijd tot aan het tijdstip van weging voor en achter deugdelijk verankerd te zijn en zodanig opgesteld dat aan de vissen een maximale overlevingskans wordt geboden.

Artikel 12 Welzijn vis
De deelnemers dienen de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis dient in een levende staat te verkeren. Overtreding van dit artikel kan tot diskwalificatie leiden.

Artikel 13 Wegen
De gevangen vis wordt na de wedstrijd ter plaatse gewogen en direct daarna teruggezet.

Artikel 14 Poule-indeling
Het gewicht wordt omgezet in punten. Er wordt gevist in een A- en een B-poule. In elke poule is een afzonderlijke puntentelling. De vissers met het minste aantal punten in de onderscheidenlijk poules worden kampioen.

Artikel 15 Puntentoekenning
Per wedstrijd en per poule krijgt de visser die als eerste eindigt 1 punt, de tweede 2 punten enz. De vissers die niets hebben gevangen krijgen het aantal punten van de laatste visser die vis heeft gevangen vermeerderd met 2 punten.

Vissers die niet hebben deelgenomen aan de wedstrijd.

  • Afgemelden. Heeft men zich tijdig afgemeld, dan krijgt men het aantal punten dat gelijk is aan het aantal vissers in de poule vermeerderd met 1 punt.
  • · Niet-afgemelden. Heeft men zich helemaal niet of niet tijdig afgemeld, dan krijgt men het aantal punten dat gelijk is aan het aantal deelnemers in de poule vermeerderd met 4 punten.

Het aantal vissers in de poule wordt bepaald door het aantal vissers dat voor de aanvang van de competitie in de desbetreffende poule is ingedeeld.

Voorbeeld:
In
de B-poulezijn voor de aanvang van de competitie 20 deelnemers ingedeeld. Tijdens een wedstrijd doen er 14 deelnemers uit de B-poule mee, 4 hebben zich afgemeld en 2 niet. Door 11 deelnemers wordt er vis gevangen zodat er dus 3 deelnemers visloos blijven.
 

De eerste

1 punt

De tweede

2 punten

De derde

3 punten etc.

De elfde

11 punten

Twaalf t/m veertien (visloos, maar wel meegedaan !)

11 punten + 2 punten = 13 punten

De vier afgemelden

20 punten + 1 punt = 21 punten

De twee niet of niet-tijdig afgemelden

20 punten + 4 punten = 24 punten

 
Artikel 16 Bepaling mee te tellen wedstrijden
De competitie bestaat uit acht wedstrijden. Voor het algemeen klassement tellen echter de zes beste wedstrijden. Bij gelijke uitslag is het totaal gewicht aan vangsten over deze zes beste wedstrijden doorslaggevend. Is dit gewicht gelijk dan vindt er loting plaats. De vissers met het minste aantal punten in de onderscheidenlijke poules worden kampioen.

Artikel 17 Totaal Generaal
Over alle acht wedstrijden wordt het klassement voor de Totaal Generaal berekent door de vangstgewichten van deze acht wedstrijden bij elkaar op te tellen. Dit klassement staat los van de puntentelling en poule-indeling.

Artikel 18 Grootste vis
Over alle meegeviste competitiewedstrijden wordt een prijs uitgeloofd voor degene die de grootste vis in lengte heeft gevangen. Paling wordt niet gemeten (overigens evenals snoek en snoekbaars, doch het reglement sluit deze vissen reeds in een eerder artikel uit van deelname).

Artikel 19 Promotie/degradatie
De promotie- en degradatieregeling is als volgt: De nummers 1 tot en met 3 uit de B-poule promoveren naar de A-poule. Het aantal degradanten uit de A-poule is afhankelijk van het aantal leden bij aanvang van het nieuwe seizoen. Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding.

Artikel 20 Prijzen
Per wedstrijd en per poule worden drie geldprijzen beschikbaar gesteld. Deze prijzen dienen in persoon te worden afgehaald na de wedstrijd op straffe van het verlies op aanspraak op deze geldprijs, tenzij de winnaar zich tijdig afmeldt bij de wedstrijdleiding met een gegronde reden. Dit laatste ter beoordeling van de wedstrijdleiding.

Artikel 21 Nieuwe leden
Nieuwe leden worden ingedeeld in de B-poule en zijn het eerste jaar aspirant-lid. Wel draaien zij volwaardig mee in de competitie zodat zij na hun aspirant-lidmaatschap eventueel direct kunnen promoveren naar de A-poule.
De Algemene Ledenvergadering stelt een ballotagecommissie in die bestaat uit drie personen. Deze commissie adviseert de Algemene Ledenvergadering om het betreffende aspirant-lid toe te laten tot lid van de vereniging.

Artikel 22 Leeftijd deelnemers
De minimum leeftijd om aan de competitiewedstrijden deel te mogen nemen is 15 jaar. Voor vrije wedstrijden is geen minimumleeftijd, doch deelnemers onder de 15 jaar dienen onder toezicht en begeleiding te staan van een persoon boven de 15 jaar.

Artikel 23 Aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan of door deelnemers.

Artikel 24 Afval
Er mag geen afval op de wal worden achtergelaten of in het water worden gedeponeerd.

Artikel 25 Uitsluiting
Een ieder die handelt in strijd met dit reglement kan voor verdere deelneming aan de wedstrijd en/of puntentoekenning worden uitgesloten.

Artikel 26 Beslissing wedstrijdleiding
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleiding.