Nieuws » Bestuur & Notulen » Notulen 2012

Notulen 2012

 

Verslag van de inspraakavond van Visclub ’t Voertje op donderdag 08 november 2012.

Afgemeld : Jan Verbeek, Mary Kerkhof, Jack Pronk, Ad de Bruin en Willem kloosterziel.Verder zijn aanwezig 3 personen die waarschijnlijk lid willen worden; dit zijn Dennis Dingler, Remon Goode en Ed Wijtman.

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

Peter Schaareman stopt voorlopig. Van Peter Camijn is nog niets vernomen. Hans Vrijmoed neemt de site over van Jack Pronk. Met Mart Buijing gaat het redelijk goed en hij verwacht volgend seizoen weer mee te kunnen vissen. De voorzitter heeft Boertje (Brielse Maas) gebeld en vernomen dat er deze zomer weer redelijk vis is gevangen.

3. Notulen inspraakavond 2011.

Hans Vrijmoed vraagt zich af waarom we niet naar Bernisse en het Voorns  Kanaal zijn geweest; we hadden daar tenslotte de vergunningen voor.

4. Financieel overzicht.

De penningmeester geeft hier een toelichting bij en de voorzitter bedankt hem voor de keurige verzorging hiervan.

5. Vaststellen visstekken en visdata.

Na enige discussie worden de competitie- en de vrije wedstrijden vastgesteld. Deze zouden nog wat het viswater betreft kunnen wijzigen in verband met het aanvragen van de vergunningen. De voorzitter hoopt dit begin januari rond te hebben. Tevens zijn voor iedere wedstrijd de uitzetters bekend. De voorzzitter zorgt dat de plaatsnummers, vlaggen en het plaatsnummerbord  de dag voor de wedstrijd bij de uitzetters gebracht worden.

6. Wedstrijdduur. 

Velen vinden 2 x 2,5 uur met een pauze van een kwartier te lang. Er wordt besloten om het komende seizoen weer terug te gaan naar 2 x 2 uur met een pauze van een kwartier.

 7. Uitzetten wedstrijden en ophalen nummers, vlaggen en bord.

De voorzitter vraagt nogmaals de aandacht voor het ophalen van nummers en vlaggen. Vooral de vlaggen moeten niet vergeten worden.

8. Vaststellen feestavond en inspraakavond 2013.

De feestavond voor seizoen 2013 wordt vastgesteld op zaterdag 02 november 2013 (aanvang 20.00 uur) en de inspraakavond voor het seizoen 2014 wordt gehouden op 21 november 2013 (aanvang 20.30 uur).

9. Loting wedstrijd aan de Foppenplas.

Jaap van Konijnenburg stelt voor om de loting voortaan de zaterdag voor de wedstrijd te houden in het clubgebouw om 17.00 uur. Dit om de bootindeling alvast te kunnen maken en alles makkelijker te laten verlopen op de zondagmorgen.

10. Rondvraag.

Hans Vrijmoed meldt dat Rothfusz verhuisd is naar de Surinamestraat in Delft. Koos Baljeu vraagt of er een bord  geplaatst kan worden bij het begin van het schelpenpad langs de Vlaardingse Vaart, zodat fietsers  weten dat er een viswedstrijd plaatsvindt. Ben van der Helm vraagt of er met de visdatum ook rekening gehouden wordt of deze niet samen valt met de “Middendelflanddag”.  Ook wordt er gevraagd om de “Siem Voogt Memorial”- wedstrijd aan de Foppenplas eerder te beginnen. Dit gebeurt niet, omdat Jaap het te gevaarlijk vind om in het donker naar de Foppenplas te varen. Hij vaart enkel bij daglicht. De penningmeester meldt dat de contributie vóór 1 mei betaald moet zijn. De contributie bedraagt € 40,00.

11. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 22.15 uur, onder applaus voor het bestuur, door de voorzitter gesloten.