Nieuws » Bestuur & Notulen » Notulen 2011

Notulen 2011

Verslag van de inspraakavond van Visclub 't Voertje op donderdag 10 november 2011.

Aanwezig: Thijs de Bruijne (voorzitter), Toon Keyzer (pennmr.), Rob en Marc van den Boogert, Leo en Perry de Leeuw, Koos Baljeu, Eelco Gobel, Jaap van Konijnenburg, Ben v.d. Helm, Theo van Lochem, Jan Verbeek, Hans Vrijmoed en Eilke de Boer (verslag).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

2.Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van Jack Pronk, Peter Schaareman, Ad de Bruijn, Mary Kerkhof en Teun van Oort.
Verder deelt hij mee dat Mart v.d. Vaart morgen (11-11) aan zijn keel geopereerd zal worden en dat Jos en Lieneke Boks een midweekje weg zijn.
Omdat kennelijk niet iedereen op de hoogte is van de ziekte van Lieneke geeft Eelco even de huidige stand van zaken weer.
Afgesproken wordt dat Thijs namens de club bij Jos en Lieneke een bos bloemen zal bezorgen en een kaart aan Mart zal sturen.

Ingekomen stukken
Twee vergunningen ontvangen van Federatie Zuid-West, nl. voor 14 april voor het Voornse Kanaal en voor 16 juni in de Bernisse.

Voorstel van Ad de Bruijn voor vaste data voor de wedstrijden (zie verder punt 5)

Verzoek van Eelco Gobel, namens Joop Alsemgeest van de Alp de HuZes-groep, om een viswedstrijd te organiseren ten bate van het KWF (zie verder punt 5)

3. Notulen ALV dd. 18 november 2010
Met betrekking tot twee analoge weegschalen wordt besloten, ook omdat er inmiddels 1 kapot is, twee nieuwe analoge weegschalen aan te schaffen.Volgens Jaap heeft Henk Koster prima weegschalen in de aanbieding.

Perry vraagt of de sponsers al zijn uitgenodigd voor de feestavond.
De voorzitter antwoordt dat dit nog niet is gebeurd.

Er wordt gevraagd of de vergunningen inmiddels goedkoper kunnen worden aangevraagd. Dat is nu, dankzij het huiswerk van Jaap, het geval. Door de Federatie wordt 't Voertje toch als officiele verenging aangemerkt, zodat de kosten voor een vergunning aanzienlijk lager zijn.

Theo merkt op dat niet is genotuleerd dat Jaap bij de Kamer van Koophandel zou informeren over het lidmaatschap.

4. Financieel overzicht
Omdat Toon pas een dag voor de inspraakavond te horen kreeg dat dat vandaag (10/11) zou zijn heeft hij voor de leden geen fin. overzicht kunnen uitdraaien. Hij heeft snel nog wat uitgerekend en stelt de vergadering op de hoogte van de fin . stand van zaken.
Inkomsten € 1150,= en uitgaven € 1073,85 Nog niet iedereen heeft betaald. Graag spoed

Saldo 30/12-10 € 1385,07 en op 20/10/11 € 1683,37. De club is dus gezond.

De voorzitter deelt vervolgens mee dat Theo van Lochem bereid is gevonden het penningmeesterschap van Toon over te willen nemen, omdat Toon het erg druk heeft. Toon wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet en voor de oude en nieuwe penningmeester volgt een daverend applaus.

5. Vaststellen visstekken en data

Aan de hand van het handige voorstel van Ad, waarvan slechts drie data worden veranderd, beginnen we met het vaststellen van de eerste vrije op 25/3 in de Vl. Vaart. Vervolgens stellen we de competitiewedstrijden vast:

Zondag, 1 april                    Vlaardingse Vaart;                                Uitzetters: Theo en Eilke
Zaterdag, 14 april                Voornse Kanaal;                                   Uitzetters: Thijs en Mart
Zaterdag, 12 mei                 Trekvliet;                                              Uitzetters: Koos en ?
Zaterdag, 26 mei                 Leidse Vliet;                                         Uitzetters: Jan en Ben
Zaterdag, 16 juni                 Bernisse;                                              Uitzetters: Eelco en Joop
Zondag, 19 augustus            Holy;                                                   Uitzetters: Mart en Thijs
Zondag, 2 sept.                   Oranje Kanaal                                      Uitzetters: Leo en Perry
Zondag, 30 sept.                 Vlaardingse Vaart                                 Uitzetters: Jac en Toon

De vrije wedstrijden:

Zondag, 25 maart                Vlaardingse Vaart;                               Uitzetters: Eelco en Joop
Zondag, 22 april                  Vl. Vaart tbv KWF 1)                         Uitzetters: Toon en Jac
Zondag, 3 juni                     Trekvliet/Fa.Keyzerbokaal 2)               Uitzetters: Koos en Eilke
Zondag, 24 juni                   Vlaardingse Vaart/De Open                 Uitzetters: Jaap en Eilke
Vrijdag, 6 juli                      Koppelen bij Cruqius
Vrijdag, 13 juli                    Vl.Vaart/Tom.kw. ’t Woudt                 Uitzetters: Peter en Peter
Zaterdag, 11 augustus          Vl.Vaart/zomerfeestwedstr.                 Uitzetters: Thijs en Mart
Zondag, 16 september        Nieuwkoopse plassen/koppel
Zondag, 7 oktober              Foppenplas/Siem Voogt Memorial

1) Deze wedstrijd staat in het teken van het KWF, dat wil zeggen dat het gehele inschrijfgeld (à € 10,= p/p) voor dat doel zal worden besteed. Jac zal worden gevraagd voor deze wedstrijd zoveel mogelijk de PR in de media te verzorgen.
De organisatoren van de moeder aller wedstrijden, De Open, zeggen toe voor de prijzen te zorgen en Jaap neemt de tombola voor z’n rekening. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat het een succes wordt.

2) Toon Keyzer zegt toe ook het inschrijfgeld voor de wedstrijd om de Firma Keyzerbokaal te doneren aan het KWF.

6. Uitzetten wedstrijden/ophalen nummers en vlaggen

De voorzitter vraagt nog eens de aandacht voor het ophalen van de nummers en vlaggen; Vooral de vlaggen moeten niet worden vergeten. De uitzetters die zich heel spontaan aanmelden staan vermeld achter de wedstrijden (zie punt 5).

7. Vaststellen inspraakavond en feestavond
Op verzoek van één van de leden wordt besloten voortaan eerst de Feestavond te houden en daarna pas de Inspraakavond. Voor 2012 wordt dat resp. zaterdag, 27 oktober en donderdag, 8 november.

8. Rondvraag
Theo vraagt naar het gebruik van mestpieren in de gesloten tijd. De voorzitter antwoordt dat het reglement niet zal worden gewijzigd, dus het blijft voor ieders eigen verantwoording.

Hans Vrijmoed doet het voorstel om de wedstrijden te verlengen naar vijf uren. Hierover ontstaat enige discussie.

Marc stelt voor om, als dat doorgaat, de wedstrijden een half uur eerder te laten aanvangen.

Eilke stelt voor deze vrij belangrijke beslissing te agenderen voor volgend jaar.

Jaap is van mening dat voor een dergelijke vrij ingrijpende wijziging (ook van het reglement ) te weinig leden aanwezig zijn om een representatief beeld te krijgen. Bijkomend gevolg zal zijn dat er waarschijnlijk nog minder vissers naar de prijsuitreiking komen. 

Na een stemming hierover is een kleine meerderheid voor het voorstel van Hans.

Besloten wordt (onder protest van Jaap) om het een jaar aan te kijken en het de volgende inspraakavond te evalueren. Volgend jaar dit punt dus agenderen!

Theo vraag naar de mogelijkheid van deelname door de jeugd aan de KWF-wedstrijd, omdat volgens ons regelemnt de minimumleeftijd 15 jaar is. De voorzitter antwoordt dat hiervoor naar een ontheffing moet worden gezocht, bv dat "De Open" zgn de organisatie op zich neemt, maar in werkelijkheid gewoon Het Voertje deze wedstrijd zal organiseren.

9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 22.35 uur, onder applaus voor het bestuur, gesloten.