Nieuws » Bestuur & Notulen » Notulen 2010

Notulen 2010

Notulen Inspraakavond ‘t Voertje, 18 november 2010

Aanwezig: Thijs de Bruijne (voorzitter), Mart v.d. Vaart (secretaris), Toon Keijzer (penningmeester), Eilke de Boer, Jos Boks, Rob v.d. Boogert, Heinz Brand, Ad de Bruijn, Peter Camijn, Joop van Galen, Ben v.d. Helm, Jaap van Konijnenburg, Leo de Leeuw, Perry de Leeuw, Theo van Lochem, Jack Pronk (notulen), Jan Verbeek, Hans Vrijmoed

1.Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.34 uur.

2.Mededelingen
De voorzitter heeft namens de vereniging een bos bloemen bezorgd bij de familie Van Konijnenburg als dank voor de fantastische organisatie van de feestavond. Een enthousiast lid heeft hier nog een bos kroten bij gedaan.

We onderzoeken of er in het clubhuis een mooi prijzenkastje kan worden opgehangen waarin o.a. de Kanjerkoning-wisselbeker kan worden tentoongesteld (hier kunnen geen nieuwe namen meer op gegraveerd; de lijst van prijswinnaars gaat terug tot 1978).

3. Notulen 2009
Hans Vrijmoed informeert over de twee identieke weegschalen die zouden worden aangeschaft.

Jos Boks vraagt of niet was afgesproken dat de weegschalen analoog zouden zijn (dit is niet in de notulen terecht gekomen).

De voorzitter antwoordt dat Toon Keijzer twee identieke digitale weegschalen heeft aangeschaft. Er wordt gediscussieerd of er alsnog analoge weegschalen moeten worden aangeschaft. Toon kijkt wat mogelijk is.

1. Theo van Lochem merkt op dat was afgesproken dat het prijzengeld niet zou worden verhoogd en dat dit desondanks is gebeurd. Hij heeft op zich geen bezwaar tegen verhoging maar vindt dat we ons wel aan de gemaakte afspraken moeten houden.

2. De voorzitter vraagt of vervanging van de koelkast al aan de orde is, Jaap van Konijnenburg antwoordt dat dit niet het geval is.

4. Financieel overzicht
De Penningmeester geeft een kort overzicht van de financiën van ’t Voertje. Het banksaldo bedraagt €1664,72. Er is nog €398,50 contant in kas. Huur en vergunningen zijn al betaald. De uitgaven waren minder dan de inkomsten, we draaien dus gezond. Hans Vrijmoed vraagt of het aantal leden klopt met de binnengekomen contributie – dit blijkt niet het geval.

Toon kijkt met de ledenlijst wie er nog niet betaald hebben. Wanbetalers betalen 5 Euro meer. De voorzitter roept de leden nogmaals en dringend op om hun contributie voor 1 april 2011 te voldoen.

4a. Vergunningen
Er wordt, na een intensieve discussie met grote meerderheid besloten dat we ondanks de hoge tarieven voor vergunningen, alleen legaal (d.w.z. met vergunning) willen vissen.

Jaap van Konijnenburg zal navragen of we, via aansluiting bij bijvoorbeeld DHV of NVvS, goedkopere vergunningen kunnen krijgen. Joop van Galen doet navraag bij andere verenigingen. We besluiten in grote meerderheid om de contributie te verhogen tot €40 om wat meer armslag te hebben bij het aanvragen van vergunningen.

5. Vaststellen visstekken

De visstekken voor 2011 worden in een langdurig overleg vastgesteld en zullen z.s.m. op de website en in de Nieuwskrant worden gepubliceerd. De data en visstekken zijn vooralsnog onder voorbehoud vanwege het aanvragen van vergunningen.

6. Medewerking uitzetten/nummers ophalen/vlaggen meenemen

De voorzitter deelt zijn irritatie over het feit dat een aantal malen de vlaggen en nummertjes niet goed zijn opgehaald. We spreken nogmaals af dat de vissers op de kopstekken de nummers ophalen en zonodig door hun collega’s op deze plicht worden gewezen.

We hebben een rooster gemaakt voor het uitzetten van de stekken in 2011. Dit rooster zal met de data op website en in de Nieuwskrant zal worden gepubliceerd.

7. Eventueel aanpassen van A-B poule

We besluiten de A- en B-poule in stand te houden. We willen wel de B-poule even groot maken als de A-poule, er zullen dus volgend jaar meer vissers degraderen en minder promoveren. N.B. deze verandering zal dus pas ingaan NA het komend seizoen.

8. Rondvraag

Joop van Galen stelt een vraag over deelname van Delftse "topvissers" aan het Open Schipluiden. Zowel de voorzitter van ’t Voertje als de aanwezige organisatoren van de Open Schipluiden geven aan dat deze wedstrijd buiten de vereniging valt en dat dit punt daarom buiten de vergadering valt.

Ad de Bruijn vraagt om nu al de datum vast te stellen voor de feestavond en de inspraakavond. Aldus wordt besloten: donderdag 10 november 2011 inspraakavond, zaterdag 19 november 2011 feestavond.

Hans Vrijmoed spreekt zijn erkentelijkheid uit aan het bestuur voor het werk dat de bestuursleden voor de vereniging verzetten.

Ben van der Helm vraagt Thijs om aan de waterkant te loten. De vergadering is in meerderheid tevreden met het huidige systeem, dat daarom niet wordt veranderd.

Hans Vrijmoed zorgt komend seizoen voor het vervoer van Teun van Oort.

De voorzitter stelt voor onze sponsors uit te nodigen voor de feestavond. De aanwezige leden zijn het hiermee eens.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.13 uur.