Nieuws » Bestuur & Notulen » Notulen 2009

Notulen 2009

Notulen Inspraakavond ‘t Voertje, 19 november 2009

Aanwezig: Thijs de Bruijne (voorzitter), Mart van der Vaart (secretaris), Toon Keijzer (penningmeester), Eilke de Boer, Jos Boks, Heinz Brand, Peter Camijn, Joop van Galen, Ben v.d. Helm, Jaap van Konijnenburg, Theo van Lochem, John Moget, Teun van Oort, Jack Pronk (notulen), Jan Verbeek, Hans Vrijmoed

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.37 uur

2.
Mededelingen
Laura v.d. Boogert, de vrouw van Rob en de moeder van Marc, is deze week overleden. De aanwezigen spreken hun medeleven uit. Thijs zal morgen namens de vereniging onze condoleances overbrengen.

De inspraakavond van het seizoen 2010 zal worden gehouden op donderdag 28 oktober 2010 om 20.30 uur in het clubhuis.

De feestavond van seizoen 2010 zal worden gehouden op zaterdag 13 november 2010 in het clubhuis.

Er is nog een prijs overgebleven van een competitiewedstrijd. Deze gaat in de kas.

Jasper van der Vaart overweegt om de vereniging weer te komen versterken.

Voor de feestavond van het seizoen 2009 wordt als datum zaterdag 16 januari 2010 afgesproken. De bekers staan al klaar.

3. Notulen inspraakavond 2008
N.a.v. punt 7 wordt kort gesproken over de veranderde kanten van de Vlaardingsevaart. We zien geen aanleiding dit water volgend jaar over te slaan.

N.a.v. punt 7 merkt Theo van Lochem dat hij niet alleen iets had geopperd over communicatie tussen de uiteinden van het parcours (bij aanvang en einde van de wedstrijd) maar dat dit ook was afgesproken. De discussie over dit onderwerp leidt niet tot een heldere conclusie.

N.a.v. punt 3 merkt Theo van Lochem op dat als, bij het niet functioneren van de digitale weegschaal, wordt overgeschakeld op een analoge weegschaal, deze dan ook voor alle vissers moet worden ingezet. We besluiten twee identieke weegschalen en een weegnet aan te schaffen – Toon Keijzer zal hiervoor zorgen.

Eilke de Boer meldt dat een opmerking van hem over het plannen van een tweetal wedstrijden in de basisschoolvakantie niet in de notulen is terechtgekomen. Dit voorstel was weliswaar weggestemd, maar toch.

De notulen worden goedgekeurd.

4. Financieel overzicht
De Penningmeester geeft een kort overzicht van de financiën van ‘t Voertje. We staan er goed voor en er kan nog wel een feestje af. Het banksaldo bedraagt, per November 2009, €1496,72. Er is nog €695 aan contanten in kas. Huur clubhuis en vergunningen zijn al betaald. Hoewel nog enige kosten (feestavond!) volgen, is de penningmeester tevreden. De contributie blijft €30 Euro, indien deze per 1 april niet is voldaan door overmaking of contante betaling aan de penningmeester volgt een verhoging van €5.

5. Vaststellen visstekken
De visstekken en -data voor 2010 worden in harmonieus overleg vastgesteld en zullen z.s.m. op de website worden gepubliceerd. Deze data zijn, zoals gebruikelijk, onder voorbehoud vanwege het aanvragen van vergunningen. Thijs zal proberen voor het Voornse Kanaal dezelfde steigernummers te reserveren.

6. Procedures en reglementen
We spreken af om, in ieder geval bij de competitiewedstrijden, vanaf een statief te wegen. Dit vereist dat vissers in groepjes van 3 a 4 met hun net naar de weegschaal komen.

De voorzitter is tevreden over de gang van zaken bij de wedstrijden. Hij herinnert iedereen eraan dat de vissers op de kop- en staartstekken de plicht hebben om, tijdens de pauze, de steknummers op te halen en te deponeren in de daartoe bestemde emmer die op het midden van het parcours staat. Degene die op de kopstek zit dient tevens het bordje met de steknummers op te halen. Als u slecht ter been bent, vraag dan even de visser naast u om deze taak over te nemen. Na afloop van de wedstrijd dienen dezelfde vissers ervoor te zorgen dat de vlaggen van ‘t Voertje die begin en einde van het parcours markeren, bij de Voorzitter worden ingeleverd.

De voorzitter zal de loting zoveel mogelijk bij leden thuis de loting verrichten. U wordt verzocht om de jonge jenever koud te zetten

We spreken af dat er een draaiboek gemaakt wordt voor het uitzetten van de stekken, zodat onze voorzitter daar niet steeds zelf voor opdraait. N.B. dit geldt ook voor de vrije wedstrijden, we spreken dit na elke wedstrijd af voor de volgende wedstrijd. Eilke de Boer en Theo van Lochem nemen de eerste wedstrijd (Hodenpijl) voor hun rekening. De uitzetters zorgen ervoor dat de nummers een uur van tevoren klaar staan; het bord met de steknummers staat dan ook klaar.

We nemen de vorig jaar gemaakte afspraak over het niet meewegen van paling op in het reglement – als dit niet al gebeurd is.

7. Rondvraag
Ben v.d. Helm: bij sommige vrije wedstrijden kwamen er dit jaar meer deelnemers opdagen dan er nummers waren uitgezet, waardoor laatkomers op kopstekken gezet werden. Ben vindt dat een kopstek altijd een kopstek moet blijven. Voor echte noodgevallen reserveren we twee extra slaapstekken; maar dit is echt alleen voor communicatieproblemen.

Jack Pronk vermeldt op de site dat mensen zich niet via de site kunnen aanmelden voor vrije wedstrijden maar dit via Mart of Thijs moeten doen.

Jos Boks vraagt of we niet de contributie niet iets moeten verhogen om geen problemen te krijgen als we dure vergunningen moeten aanvragen. De penningmeester zegt dat dit jaar niet nodig is.

Jan Verbeek vindt dat mensen die tussentijds een wedstrijd verlaten hun vis wel moeten laten wegen om competitievervalsing te voorkomen. De vergadering stemt hiermee in. We nemen dit in het reglement op.

Hans Vrijmoed is bereid om verslagen van wedstrijden te schrijven als Jack er niet is.

We gaan voor de website een .nl domeinnaam regelen; de site is nu instabiel (overigens wel via Google te bereiken, maar met reclame).

Joop van Galen vraagt of het prijzengeld niet omhoog kan. Na een discussie, waarbij ook andere prijzenconstructies de revue passeren, wordt gestemd. We besluiten het huidige systeem, in ieder geval het komend seizoen, te handhaven.

Hans Vrijmoed vindt dat er een kleine attentie voor het bestuur en vooral voor Thijs moet zijn. Thijs vindt dit niet nodig.

Jaap stelt voor dat de penningmeester een reservering maakt voor een nieuwe koelkast omdat de huidige al vrij oud is. Toon geeft aan dat hij tzt wel een vervangende koelkast zal regelen.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur precies.