Nieuws » Bestuur & Notulen » Notulen 2008

Notulen 2008

Notulen Inspraakavond ‘t Voertje, 13 november 2008

Aanwezig: Thijs de Bruijne (voorzitter), Toon Keijzer (penningmeester), Koos Baljeu, Eilke de Boer, Jos Boks, Marc en Rob v.d. Boogert, Heinz Brand, Ben v.d. Helm, Jaap van Konijnenburg, Leo en Perry de Leeuw, Theo van Lochem, John Moget, Teun van Oort, Jack Pronk (notulen), Jan Verbeek, Hans Vrijmoed

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering

2. Mededelingen
De voorzitter heeft voor deze inspraakavond afmeldingen ontvangen van Theo van Winden, Mart v.d. Vaart, Peter Camijn, Willem Kloosterziel, Mary Kerkhof en Ad de Bruijn.

Voor 2009 hebben zich twee nieuwe leden gemeld: Joop van Galen (een "oude" bekende) en Kees Moget (broer van John). We wensen Joop en Kees heel veel plezier bij ‘t Voertje.

Vanwege de nieuwe wetgeving zal paling/aal niet meer meetellen in onze competitiewedstrijden en vrije wedstrijd. Gevangen paling dient meteen te worden teruggezet. Ons reglement is inmiddels aangepast.

3. Notulen inspraakavond 2007
Marc v.d. Boogert meldt dat hij de vergadering vorig jaar eerder heeft verlaten.

Naar aanleiding van een vraag van Theo van Lochem over punt 10 de notulen wordt vastgesteld dat het digital wegen nu consequent wordt doorgevoerd.

De notulen worden vastgesteld, met dank aan Mart v.d. Vaart.

4. Financieel overzicht
De Penningmeester geeft een kort overzicht van de financiën van ‘t Voertje. Theo van Winden is in 2008 gestopt met het penningmeesterschap. De bankrekening van ‘t Voertje wordt nu overgezet op naam van Toon Keijzer. Het banksaldo bedraagt, per November 2008, €1322,22. Er is nog €249 aan contanten in kas en €65 als bonnen van de firma Rothfusz. Hoewel nog enige kosten (o.a. de feestavond en de competitieprijzen) volgen, is de penningmeester tevreden. De contributie blijft €30 Euro, indien deze per 1 april niet is voldaan door overmaking of contante betaling aan de penningmeester volgt een verhoging van €5.

5. Vaststellen visstekken
De visstekken voor 2009 worden in harmonieus overleg vastgesteld en zijn inmiddels op de website gepubliceerd. Het een en ander is nog onder voorbehoud vanwege het aanvragen van vergunningen.

6. Procedures en reglementen
De voorzitter herinnert iedereen eraan dat de vissers op de kop- en staartstekken de plicht hebben om, tijdens de pause, de steknummers op de halen en te deponeren in de daartoe bestemde emmer die op het midden van het parcours staat. Degene die op de kopstek zit dient tevens het bordje met de steknummers op te halen. Als u slecht ter been bent, vraag dan even de visser naast u om deze taak over te nemen. Na afloop van de wedstrijd dienen dezelfde vissers ervoor te zorgen dat de vlaggen van ‘t Voertje die begin en einde van het parcours markeren, bij de Voorzitter worden ingeleverd.

7. Rondvraag
Koos Baljeu vraagt of de veranderingen die worden aangebracht aan de kaden van de Vlaardingsevaart consequenties zullen hebben voor onze wedstrijden. Het bestuur verwacht geen problemen.

Ben v.d. Helm stelt vast dat de loting bij de zomeravondwedstrijden soms chaotisch verliep vanwege onverwachte afwezigheid van Thijs. Thijs zal bij afwezigheid een vervanger regelen.

Theo van Lochem stelt vast dat agendapunt 8 op mysterieuze wijze is verdwenen. De voorzitter stelt hem gerust

Theo van Lochem vindt, met een aantal andere leden, dat de aanvang van wedstrijden soms rommelig verloopt doordat niet iedereen tegelijk start. Hij dringt erop aan dat er, voor/tijdens het startsignaal, even telefonisch contact is tussen de uiteinden van het parcours, vooral wanneer er bochten of "lege stukken" in een parcours zitten.

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur.